THÔNG BÁO HỌC LÝ THUYẾT THÁNG 05 /2024

THỜI KHÓA BIỂU THÁNG 05/2024
10/05/2021 03:15 | Bởi Admin

THÔNG BÁO THỜI KHÓA BIỂU

 

NGÀY 02/05/2024

KHÓA: 106 + 107

MÔN: LUẬT

NGÀY 03/05/2024

KHÓA: 321

MÔN: LUẬT

NGÀY 09/05/2024

KHÓA: 106 + 107

MÔN: LUẬT

NGÀY 10/05/2024

KHÓA: 321 

MÔN: LUẬT 

 

 

Bài viết liên quan